Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ENGLISH

Polityka funkcjonowania
W RUEK gromadzone są w formie elektronicznej prace i dane badawcze pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Można w nim deponować samodzielnie:
 1. rękopisy (preprinty)
 2. publikacje naukowe (postprinty)
 3. sylabusy, scenariusze i inne mat. dydaktyczne
 4. skrypty
 5. prezentacje, nagrania audio/video z wykładów
 6. dane surowe z badań (fotografie, wykresy, pliki audio/video, dane statystyczne)
 7. inne typy materiałów związanych z nauką i dydaktyką
RUEK rejestruje dokumenty z dziedzin wiedzy reprezentowanych na uczelni. Repozytorium z założenia jest otwarte (wszystkie prace chronione są prawem autorskim, udostępnione one są za darmo w internecie zgodnie z wolą autorów i w zakresie dozwolonego użytku). Materiały mogą być deponowane przez pracowników i doktorantów UEK. W przypadku współautorstwa konieczna jest zgoda współautorów na depozyt. Za autentyczność i wiarygodność danych odpowiada deponent.
Deponent zamieszczając je samodzielnie w RUEK wyraża automatycznie zgodę prawnoautorską na ich upublicznienie (zob. Oświadczenie deponenta).

Deponowanie prac w RUEK nie ma nic wspólnego z przekazywaniem praw autorskich UEK.

Materiały mogą być deponowane w dowolnym czasie, zaleca się sprawdzenie umów z wydawcą lub polityki wydawcy (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) w zakresie upubliczniania prac w RUEK instytucjonalnym.

Wszystkie materiały dostępne w RUEK chronione są prawem autorskim, jeśli nie opatrzono ich wolną licencją, stosuje się rygory tego prawa.

Metadane (opisy bibliograficzne) nie podlegają ochronie, można z nich korzystać bez ograniczeń.
Materiały mogą być pobierane i przetwarzane przez roboty.
Materiały zgromadzone w repozytorium będą przechowane wieczyście.
 1. RUEK zapewni im trwałą czytelność i dostępność.
 2. pliki w razie potrzeby zostaną przeniesione do nowych formatów.
 3. archiwizowany będzie pierwotnie przekazany format oraz dodatkowe, nowe formaty.
W wyjątkowych przypadkach, związanych z łamaniem przepisów prawa autorskiego, dokumenty mogą zostać wycofane z RUEK. W powyższym przypadku identyfikator obiektu (URI) zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu. Obiekty nie są usuwane z repozytorium dosłownie, lecz przesuwane do archiwizacji zamkniętej.

Jeśli to jest konieczne, deponować można kolejne wersje tego samego materiału podając stosowną informację w opisie bibliograficznym. Obiekty mają przypisaną sumę kontrolną dla ułatwienia identyfikacji i śledzenia zmian.
Regulamin
W związku z zarządzeniem nr R-0201-46/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UEK, powołuje się do życia niniejszy Regulamin.

Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (RUEK)

ZAŁĄCZNIKI:
Prawo autorskie
To zależy od umowy, jaką podpisano z wydawcą. Umowę należy dokładnie sprawdzić. Jeśli autor nie dysponuje umową, to należy wejść na strony bazy danych Sherpa/Romeo i wyszukać wydawcę lub tytuł czasopisma. Baza ta zawiera polityki wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych. Wielu wydawców zgadza się na taki depozyt.
Pracownik UEK, zatwierdzając licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w RUEK, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła. Jednocześnie deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje UEK prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.
RUEK działa zgodnie z polskim prawem i jest częścią światowego systemu informacji naukowej. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa umowy i aneksy, które mogą okazać się przydatne: Wyjaśnienie terminów

Deponent – osoba uprawniona do zamieszczania pracy w RUEK.

Deponowanie – proces zamieszczenia pracy w RUEK.

RUEK – cyfrowa platforma, miejsce zamieszczania, przechowywania i udostępniania materiałów UEK.

Zasadniczo, jeżeli pracy nie umieszczono w domenie publicznej i deponuje ją ktoś inny niż autor, to osoba deponująca bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zamieszczonego dokumentu.
Repozytorium służy przechowywaniu materiałów naukowych, takich jak artykuły, książki, doktoraty, raporty czy materiały konferencyjne. Materiały takie stanowią zwykle utwory chronione prawem autorskim. Bez zgody uprawnionego, użytkownicy mogą zatem korzystać z udostępnionych w repozytorium materiałów tylko w wąskim zakresie wynikającym z przepisów o dozwolonym użytku zawartych w prawie autorskim. System informatyczny repozytorium umożliwia uprawnionym wyrażenie z góry zgody w postaci jednej z licencji Creative Commons.
Każda licencja CC jest nieodpłatna i niewyłączna, udzielana każdemu zainteresowanemu bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych i obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji.
Każda licencja CC zawiera inny zakres obowiązków użytkownika.
 1. We wszystkich licencjach CC zawarta jest klauzula uznania autorstwa (klauzula BY), nakładająca na licencjobiorcę obowiązek przekazywania odbiorcom utworu określonych informacji o twórcy (licencjodawcy), źródle oraz licencji.
 2. klauzula „na tych samych warunkach” (ang. share-alike, w skrócie SA, w innych wolnych licencjach zwana „klauzulą copyleft”), czyli wymóg, aby licencjobiorca rozpowszechniający opracowanie licencjonowanego utworu udzielał do niego licencji takiej samej, jak licencja oryginału;
 3. klauzula użytku niekomercyjnego (ang. non-commercial, w skrócie NC), czyli zakaz komercyjnego korzystania z licencjonowanego utworu (licencje CC pozbawione tej klauzuli pozwalają zarówno na niekomercyjne, jak i komercyjne korzystanie z utworu);
 4. klauzula „bez utworów zależnych” (ang. no derivatives, w skrócie ND), czyli zakaz korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów (licencjodawca pozostawia sobie możliwość decydowania o dopuszczaniu do obrotu np. tłumaczeń utworu).
Tylko dwie licencje CC są wolnymi licencjami

Wolne licencje CC
CC-BY
CC-BY-SA
Udzielenie wolnej licencji CC oznacza, że w zasadzie każdy może skorzystać z utworu w dowolnym miejscu i czasie, w dowolny sposób, bez konieczności bezpośredniego płacenia licencjodawcy za korzystanie.

Nie-wolne licencje CC
CC-BY-ND
CC-BY-NC
CC-BY-NC-SA
CC-BY-NC-ND
Nie-wolne licencje CC zawierają zakaz korzystania komercyjnego lub zakaz korzystania z opracowań utworu, czyli ograniczenia swobód użytkownika, które są sprzeczne z rozumieniem otwartego dostępu libre. Nie mniej udostępnienie publikacji naukowej na tych licencjach będzie się mieściło w modelu otwartego dostępu gratis.
Open Access
Open Access (OA, otwarty dostęp, OD) to ruch mający na celu swobodne i nieograniczone rozpowszechnianie publikacji naukowych poprzez Internet. Jest to sposób udostępniania publikacji w wersji elektronicznej przy zachowaniu pełnych praw autorskich i bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat przez korzystających z informacji zamieszczonych w źródłach tworzonych zgodnie z ideą Open Access, m. in. w repozytoriach i czasopismach elektronicznych w wolnym dostępie.

Korzenie Open Access (OA) sięgają lat 60. XX wieku, gdy w Stanach Zjednoczonych powstawały pierwsze centra informacji naukowej, takie jak MEDLINE. Na początku lat 90. narodziła się zinstytucjonalizowana inicjatywa Open Archives Initiative, która promowała tworzenie repozytoriów przy uniwersytetach i instytutach naukowych. Kontynuacją Open Archives Initiative jest Open Access Initiative, której głównym celem jest udostępnianie zasobów naukowych w internecie, usprawnienie procesu wydawania prac naukowych oraz działania edukacyjne i promocja tych idei na świecie. Jednocześnie następowały drastyczne zmiany na rynku czasopism naukowych. Badania naukowe, tak jak obecnie, finansowane są z pieniędzy publicznych, podczas gdy autorskie prawa majątkowe po opublikowaniu wyników badań nie należą do ich twórców lecz przechodzą na wydawców. Głównymi klientami wydawnictw są biblioteki, które również pieniądze na zakup otrzymują z funduszy publicznych. Prywatne wydawnictwa rozkwitają kosztem publicznych wydatków na rozwój wiedzy i nauki oraz działalności edukacyjnej.
Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, przyjęte przez ministra w październiku 2015 r. i udostępnione w formie dokumentu: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.
Polityka otwartego dostępu opiera się na pięciu zasadach:
 • otwartości, publikacje naukowe, które powstają w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych, powinny być publicznie dostępne
 • równoległych dróg, dostęp ten może być zapewniony zarówno poprzez publikację w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych (droga złota), jak i deponowanie publikacji w repozytoriach (droga zielona)
 • szybkiego dostępu, publikacje powinny zostać udostępnione po upływie jak najkrótszego czasu od daty ich publikacji, najlepiej natychmiastowo
 • maksymalizacji jakości treści, udostępniane publikacje powinny być jak najbliższe wersji opublikowanej; najlepiej, aby udostępniana była tzw. ostateczna wersja wydawcy, czyli ta wersja artykułu naukowego, która ukazała się w czasopiśmie naukowym, lub ta wersja książki, która została opracowana przez wydawcę
 • maksymalizacji korzyści, publikacje powinny być udostępniane w modelu otwartego dostępu libre, najlepiej z wykorzystaniem światowych standardów prawnych licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY) lub licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA)
Publikując prace w Open Access autor może zyskać:
 • wzrost widoczności
 • szybkie upowszechnienie
 • wzrost cytowań
 • nawiązywanie kontaktów
 • bezpłatną promocję
Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO.
Otwarty mandat - wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki badań finansowanych ze środków publicznych były bezpłatnie dostępne w sieci Internet. Otwarte mandaty przyjęło wiele naukowych instytucji na świecie, wg serwisu ROARMAP ponad 300.
Open Access Week (Tydzień Otwartego Dostępu) jest międzynarodowym wydarzeniem obchodzonym od 2006 r., które promuje tę formę udostępniania informacji w sieci, jego celem jest uświadamianie naukowcom, jakie korzyści płyną z powszechnego dostępu do treści naukowych.
Drapieżne czasopismo (ang. predatory journal) jest to „ciemna strona” ruchu Open Access. Drapieżne czasopisma oraz drapieżne wydawnictwa (ang. predatory publishers) wykorzystują możliwości oferowane przez politykę otwartego dostępu. Oferują odpłatną publikację materiałów naukowych przy jednoczesnym braku przestrzegania należytych standardów wydawniczych. Szkodliwość ich działań w głównej mierze polega na rozprzestrzenianiu prac pseudonaukowych, które nie przeszły rzetelnego procesu recenzyjnego. Spis drapieżnych czasopism i wydawców znajduje się na tzw. liście Bealla.
Deponowanie prac
Prosimy zwrócić uwagę, że niezbędna jest zgoda wydawcy na zdeponowanie pracy, która wcześniej została opublikowana – sprawdź to w portalu Sherpa (Romeo) lub zapytaj o zgodę wydawcę.

STWÓRZ DOKUMENT W FORMACIE PDF

ZAREJESTRUJ SIĘ W RUEK
Aby zdeponować pracę musisz się zarejestrować w RUEK. (Prace mogą być deponowane tylko przez pracowników i doktorantów UEK)
 1. Przejdź do strony rejestracyjnej RUEK
 2. Podaj swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rozpoczęcie rejestracji.
 3. Wejdź na przesłany link i uzupełnij dane.

DEPONOWANIE PRAC:
 1. Przejdź do zakładki Moje konto i zaloguj się. Wybierz przycisk Początek nowego zgłoszenia,
 2. Wybierz kolekcję, w której chcesz zdeponować pracę,
 3. Podaj informacje bibliograficzne,
 4. Wybierz odpowiedni plik PDF,
 5. Zweryfikuj zapisane dane,
 6. Zatwierdź licencję,
 7. Zdeponowana przez ciebie praca zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez redaktorów repozytorium. W momencie pojawienia się pracy w zasobach repozytorium, zostaniesz poinformowany mailowo.
Zespół

Urszula Cieraszewska

12 293 5780
cieraszu@uek.krakow.pl

Danuta Domalewska

12 293 5726
domalewd@uek.krakow.pl