Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3733
Title: Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki
Authors: Wąsowicz, Krzysztof
Keywords: pomoc publiczna
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Issue Date: 12-Oct-2017
Publisher: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Abstract [PL]: W ramach tej części opracowania przeprowadzono analizę w jaki sposób organizuje się lokalny transport zbiorowy z wykorzystaniem pomocy publicznej, żeby przy zachowaniu zasad prawa wspólnotowego, zapewnić świadczenia usług użyteczności publicznej. A te powinny mieć bardziej masowy charakter, być bezpieczniejsze, odznaczać się wyższą jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadzie wolnego rynku. Celem tego rozdziału jest usystematyzowanie podstaw teoretycznych dotyczących modeli organizacji komunikacji miejskiej, mając na uwadze specyfikę pomocy publicznej w tej branży, a także ustalenie wielkości pomocy dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce, w postaci dotacji ze środków Unii Europejskiej. Poszukiwanie optymalnych modeli organizacji komunikacji miejskiej w polskich miastach w oparciu o stosowanie unijnych rozporządzeń i dyrektyw, obserwacji zachodnich rozwiązań, a także zasilanie tego sektora środkami unijnymi, powoduje proces jego transformacji, co zostało zaznaczone w tym opracowaniu.
Abstract [ENG]: As part of this part of the study, an analysis was carried out on how the local public transport with the use of public aid is organized in order to ensure the provision of public services while respecting the principles of Community law. And these should be more massive, safer, of higher quality or lower price than services provided only on the basis of a free market. The aim of this chapter is to systematize the theoretical foundations regarding the models of public transport organization, taking into account the specificity of public aid in this sector, as well as to determine the amount of aid for the development of public transport in Poland, in the form of subsidies from the European Union. The search for optimal models for the organization of public transport in Polish cities based on the application of EU regulations and directives, observation of Western solutions, as well as supplying this sector with EU funds, causes the process of its transformation, which was indicated in this study.
URI: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3733
Appears in Collections:Książki / Rozdziały [KEFiP]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomoc publiczna.pdf5,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.