Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3732
Title: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
Authors: Wąsowicz, Krzysztof
Keywords: restrukturyzacja
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Issue Date: 17-Sep-2018
Publisher: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Abstract [PL]: Otoczenie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek szybkiego reagowania na zachodzące zmiany. Każdy współczesny menedżer powinien systematycznie opracowywać plan przemian wewnątrz przedsiębiorstwa, powstały na bazie diagnozy stanu aktualnego otoczenia i znajomości przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie mają zmian o charakterze radykalnym, określane mianem restrukturyzacji. Restrukturyzacja stanowi proces bardzo silnie powiązany z charakterem działalności danego przedsiębiorstwa, stąd też wymaga ona w każdym przypadku zastosowania indywidualnego podejścia w zależności od specyfiki jego działalności, zidentyfikowanych problemów spółki oraz warunków, w których ona funkcjonuje. W tej części opracowania zaprezentowano proces zarządzania (restrukturyzacji) komunalnym przedsiębiorstwem komunikacji zbiorowej w sytuacji kryzysowej. Celem teoretycznym tego rozdziału jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych lokalnego transportu zbiorowego. Za metodyczny cel uznano prezentacje procesu restrukturyzacyjnego w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Aplikacyjny charakter ma eksperymentalna gra decyzyjna, obrazująca podejmowane kluczowych problemów zarządczych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej.
Abstract [ENG]: The environment imposes an obligation on enterprises to react quickly to the changes taking place. Every modern manager should systematically develop a plan of changes within the company, based on the diagnosis of the current environment and knowledge of the company. Radical changes, known as restructuring, are of particular importance. Restructuring is a process very closely related to the nature of the business of a given enterprise, hence it requires each time an individual approach is applied depending on the specificity of its activity, identified problems of the company and the conditions in which it operates. This part of the study presents the management (restructuring) process of a municipal public transport enterprise in a crisis situation. The theoretical aim of this chapter is to present the key issues concerning the restructuring of municipal enterprises of local collective transport. The presentation of the restructuring process in the public transport company was considered a methodical goal. The application character is an experimental decision-making game that illustrates the key management problems undertaken in the process of restructuring a public transport company.
URI: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3732
Appears in Collections:Książki / Rozdziały [KEFiP]Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.