Record details

Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3731
Title: Greening of Economy: Selected Issues
Authors: Wąsowicz, Krzysztof
Keywords: public utility services
public transport
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Abstract [PL]: Przyczyn szczególnego traktowania usług użyteczności publicznej można poszukiwać w wielu czynnikach, które wynikają ze specyfiki tych usług. W ramach tej części opracowania Autor zajmie się szczególnie jednym z takich czynników, tj. występowaniem efektów zewnętrznych i związanymi z tym korzyściami i kosztami dla danej społeczności oraz przesłankami ekologizacji transportu zbiorowego, w świetle ekologizacji gospodarki, czyli dążenia do zmian prowadzących do zmniejszenia zużycia energii, surowców oraz ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i ich uciążliwości. Rozwój badań nad kosztami i korzyściami zewnętrznymi zdeterminowany jest poziomem świadomości ekologicznej społeczeństwa. W prowadzonych współcześnie badaniach często podnosi się kwestię transportu drogowego, jako istotnego sprawcy negatywnych skutków ekologicznych pogarszających jakość środowiska, w którym żyje człowiek. Rozwój środków transportu przebiega najczęściej w sposób niekontrolowany, doprowadzając w konsekwencji do degradacji środowiska, co narusza stan biologicznej równowagi i nieuchronnie powiększa czynniki ograniczające globalne życie ziemi . Rozpatrując zatem wpływ transportu na środowisko przyrodnicze, nie można koncentrować się wyłącznie na czynnikach bezpośrednio działających na organizm żywy i przyrodę, gdyż działania wywołane pośrednio przez środki transportu mogą być z perspektywy czasu o wiele groźniejsze. Tezą tej części opracowania jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego mają bezpośredni wpływ na jakość życia, w szczególności osób najsłabszych – ułatwiając na przykład pasażerom dostęp do edukacji, czy do ośrodków służby zdrowia itp. Ponadto transport publiczny, pozyskujący pasażerów, którzy posiadają i mogą korzystać z samochodu, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń, takich jak hałas, czy emisja spalin, a także zatłoczenia dróg oraz liczby wypadków. Celem niniejszego rozdziału jest usystematyzowanie podstaw teoretycznych dotyczących specyfiki usług użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw lokalnego transportu zbiorowego i świadczonych przez nie usług, a także ustalenie znaczenia tych usług dla lokalnej społeczności w kontekście efektów zewnętrznych. Celem działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego oraz organizatora transportu miejskiego jest zapewnienie dostępności do transportu wszystkim osobom, redukcja negatywnego wpływu transportu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej transportu osób i ładunków, internalizacji kosztów zewnętrznych, podniesieniu atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego oraz poprawie wizerunku miasta.
Abstract [ENG]: The reasons for the special consideration of public utility services may be sought in many factors that result from the specific nature of such services. As a part of this study, the Author has, in particular, analyzed one of such factors, i.e. occurrence of external effects and the related advantages and costs for a particular society and related evidence for greening of public transport in light of greening of economy, meaning the attempts to lower the usage of energy, materials and the amount of created pollution and its burden. The development of research concerning the costs and external advantages is determined by the level of awareness of the society. The currently conducted research is very connected with the issues of road transport as the significant cause for the negative ecological impact on the environment we live in. The developments of means of transportation is mostly conducted in an uncontrolled way that, consequently, leads to the degradation of the environment and this breaches of the biological balance and inevitably increases the factors that limit global life on the planet . Thus, if we analyze the influence of transport on the natural environment, we should not focus only on the factors that have a direct impact on living organisms and nature since the actions caused indirectly by means of transportation may be, after some time, much more dangerous. The thesis of this part of the study is the assumption that public utility companies of public transport have a direct influence on quality of life, especially in the case of the weakest persons, by giving the passengers access to, for instance, education, health care centers etc. Moreover, public transport that manages to acquire passengers who own and may use a car helps in lowering problems such as noise, emission of exhaust, as well as crowded roads and number of accidents. The aim of this chapter is to systematize the theoretical foundations concerning the specific nature of public utilities and companies of local public transport, and the services they provide, as well as to determine the meaning of such services for public utilities in terms of external effects. The operational aim of public utility companies of local public transport and the organizer of urban transport is to provide everyone with access to transportation, reduce the negative impact of transport on health and safety of people, limit air pollution and noise, lower energy usage and, at the same time, increase the economic efficiency for transport of passengers and goods, internalize external costs, enhance the attractiveness and quality of the urban environment, and improve the image of the city.
URI: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/3731
Appears in Collections:Książki / Rozdziały [KEFiP]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Greening of Economy.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in RUEK Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.